1. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas
Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:
– Interneto svetainei administruoti;
-Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;
-Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);
-Trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;
Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Dalijimasis informacija 

-Bet kuriuo metu galime atskleisti Jūsų duomenis savo grupės darbuotojams;

-Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti teikiama dėl šių priežasčių;

-Parduodant visą ar dalį bendrovės;

-Kai privalome tai padaryti dėl teisinių reikalavimų;

-Siekiant sumažinti užkirsti kelią sukčiavimui ar padėti nuo jo apsisaugoti;

-Gaunant kliento prašymą perkelti surinktą informaciją tretiesiems asmenims arba pačiam klientui;

3. Turimos teisės dėl duomenų naudojimo

-Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis jeigu Jūsų reikalavimas atitinka Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 punkto nustatytus reikalavimus. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. UAB „UT grupė“ iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, UAB „UT grupė“ turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

-Pateikęs užklausą svetainės administratoriui raštu/ el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus. Galite bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo paskyros;

-Jūs turite teisę pateikti užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

-Jūs turite teisę į duomenų perkėlimą ir Jūsų prašymu mes persiųsime Jums arba tiesiogiai kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma) su Jumis susijusius susistemintus asmens duomenis, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

-Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekdami su mumis.

4. Politikos pakeitimai
Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

5. Trečiųjų šalių interneto svetainės
Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

6. Kaip su mumis susisiekti

Galite kreiptis į mus, pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl mūsų Privatumo politikos taip pat atnaujinti mūsų turimą informaciją apie jus ar jūsų parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@unitedtraders.lt ar telefonu: 8655 27125